Đăng ký trước lớp học Mito/Ishibe

フォームからの申込(もうしこ)みは、終(お)わりました。

べんきょうしたいひとは、国際協会(こくさいきょうかい)に電話(でんわ)してください。

 

Lớp học tiếng Nhật đầu kỳ 2024 Đăng ký trước lớp học Mito/Ishibe

1. Hạn đăng ký : Ngày 19 tháng 3 năm 2024
Đăng ký ➡ https://forms.gle/CASFrA897Pz3ZrUW6

2. Đăng ký
(Học viên mang theo tiền khi đăng ký)
(Với người mới, sẽ có bài kiểm tra xếp cấp độ)

Lớp tiếng Nhật Mito
23/3 (thứ 7) 18:00 Tiếp nhận 18:30~ Kiểm tra

Lớp tiếng Nhật Ishibe
21/3 (thứ 5) 18:30 Tiếp nhận 19:00~ Kiểm tra

3. Lớp tiếng Nhật Mito
Từ 06/04/ đến 20/07/2024 (Thứ Bảy)
Giờ học: 18:30-20:00
Địa điểm: Trung tâm Mito Community Center
Tên cũ: Trung tâm Mito Machi Zukuri Center
Học phí: 2.000 yên  Hội phí: 2.000 yên

4. Lớp tiếng Nhật Ishibe
Từ 4/4 đến 18/7/2024 (thứ 5)
Giờ học: 19:00-20:30
Địa điểm: Trung tâm Ishibe Machi Zukuri Center
Học phí: 2.000 yên  Hội phí: 2.000 yên

日時2024/03/19 
PDFPDFファイル